Hac 2017 Anmelde Formular


Begleitperson

TRKIYE KOTASI DOLMUSTUR


                                                                                                             T.C.

V襤YANA BÜYÜKELÇ襤L襤襤

D襤N H襤ZMETLER襤 MÜAV襤RL襤襤

2017 HAC ORGAN襤ZASYONU 襤LE 襤LG襤L襤

USÜL VE ESASLAR

 

Müavirliimizce, D襤B (Diyanet 襤leri Bakanl覺覺) ve AT襤B ile de ibirlii yap覺larak düzenlenecek olan “2017 Y覺l覺 Hac Organizasyonu” ile ilgili usul ve esaslar aa覺da belirtilmitir.

 

 1. 2017 HAC TAKV襤M襤:

 

 1. Geçen y覺llarda olduu gibi bu y覺l da hac seyahati sadece Havayolu ile yap覺lacakt覺r.

 

 1. Müracaatlar 13 ubat 2017 ile 02 Haziran 2017 tarihleri aras覺nda AT襤B’e bal覺 cami derneklerinde yap覺lacakt覺r. Hac farizas覺n覺 yerine getirmek isteyen her hac覺 aday覺m覺z kendi bölgelerinde bulunan en yak覺n AT襤B’e bal覺 cami derneine giderek, cami görevlisine kayd覺n覺 yapt覺rabilecektir. Görevli taraf覺ndan kayd覺 yap覺lan hac覺 aday覺m覺z 2017 Hac Müracaat Formu ile dier gerekli evrak覺 07 Temmuz 2017 tarihine kadar kayd覺n覺 yapt覺rd覺覺 dernek görevlisine teslim edecektir.

 

 1. Suudi Arabistan Hac ve Umre gidecek olan 45 ya alt覺ndaki bayanlara tek ba覺na, yan覺nda mahremi olmaks覺z覺n vize vermemektedir. Bu durumda olan bayanlar覺n kay覺tlar覺 mutlaka mahremler覺 ile birlikte yap覺lmal覺d覺r. Yanl覺 beyanda bulunmak  veya gözden kaçma suretiyle yap覺lan Mahremsiz kay覺tlardan dolay覺  Suudi Arabistan Bakonsolosluunun Hac vizesi vermemesi durumunda  organizasyonumuz sorumluluk kabul etmemektedir

 

 1. ’’Normal Süreli Tip’’ Hac organizasyonunu tercih eden hac覺 adaylar覺n覺n Suudi Arabistan’a intikalleri takriben  15 - 23 Austos  2017 tarihinden itibaren, dönüleri ise takriben 15 - 23 Eylül  2017 tarihleri aras覺nda  planlanmaktad覺r.

 

 1. “K覺sa Süreli Tip“ Hac Organizasyonu ile hac ibadetini gerçekletirecek hac覺 adaylar覺n覺n Suudi Arabistan’a intikalleri takriben 23 - 25 Austos  2017, dönüleri ise takriben 10-13 Eylül 2017 tarihleri aras覺nda planlanmakta olup, gidi ve dönüleri sadece Viyana havaliman覺ndan olacakt覺r.

 

 1. Hacca gidecek hac覺 adaylar覺m覺za kafilelere göre oluturulacak hareket tarihleri ve uçu programlar覺 Telefon yada SMS ile bildirilecek, bu konuda internet üzerinden de bilgi al覺nabilecektir. Hac覺 adaylar覺m覺z覺n kay覺t yapt覺r覺rken cep telefonu numaralar覺n覺 ve varsa e-mail adreslerini kay覺t yapan görevliye bildirmeleri, güncel bilgilerin hac覺 aday覺na daha h覺zl覺 bir ekilde aktar覺lmas覺n覺 salayacakt覺r.

 

 1. Diyanet 襤leri Bakanl覺覺 taraf覺ndan kontenjan verilmesi halinde organizasyonumuz ile Hacca gidecek Avusturya oturumlu hac覺 adaylar覺m覺z覺n Avusturya’da oturumu olmayan Anne-Baba, E ve Çocuklar覺n覺 beraberlerinde hacca götürebilmeleri için bu kiilerin mutlaka;

 

 1. a). Diyanet 襤leri Bakanl覺覺 Hac Organizasyonu’na müracaat etmi ve kurada ç覺kmam覺 olmalar覺,

 

    b). Daha önce Hacca gitmemi olmalar覺,

gerekmektedir.

 

    c). Avusturya’dan müracaat edenin 1. Derece yak覺n覺 olmas覺 gerekmetedir ( Anne-Baba, E ve bekar Çocuklar覺).

 

Türkiye’deki Anne-Baba, E ve Çocuklar覺n覺 hacca götürmek isteyen hac覺 adaylar覺n覺n da mutlaka söz konusu yak覺nlar覺n覺n yan覺nda hacca gitmesi gerekmektedir Kayd覺n覺 yapt覺ktan sonra vazgeçen hac覺 adaylar覺n覺n Türkiye’deki yak覺nlar覺n覺n da kay覺tlar覺 gecersiz say覺lacakt覺r.

 

Bu artlar覺 yerine getirmeyenlerin müracaatlar覺 geçersiz say覺lacakt覺r.

 

 

Not: Türkiye kontenjan覺 s覺n覺rl覺 olduundan dolay覺 kay覺tlar müracaat tarihi ve Avusturya’daki yak覺n覺n覺n ön ödeme ücretinin yat覺r覺ld覺覺 tarih  esas al覺narak ilem s覺ras覺na  al覺nacakt覺r

 

 1. MÜRACAAT EKL襤 VE GEREKL襤 BELGELER:

 

 1. Müracaatlar 13 ubat 2017 ile 02 Haziran 2017 tarihleri aras覺nda AT襤B’e bal覺 cami derneklerinde ön kay覺t uygulamas覺 eklinde yap覺lacakt覺r. Kay覺tlar hacc.at web adresinden online ekilde  yap覺lacakt覺r.

 

 1. Hac müracaat覺nda bulunan hac覺 adaylar覺m覺z, dernek görevlisi taraf覺ndan doldurulup ç覺kt覺s覺 al覺nan ‘Müracaat Formu’nu’ imzalayarak, her kay覺t sahibine otomatik olarak bilgisayardan verilen kay覺t numaras覺 ile 1000,- Avro ön kay覺t ücretini ilgili hesaba yat覺racaklard覺r. Söz konusu ücretin yat覺r覺lmas覺 ile Ön Kay覺t yap覺lm覺 say覺lacakt覺r. Kay覺t ücretinin yat覺r覺lmad覺覺 bavurular ileme al覺nmayacakt覺r.

 

 1. Kayd覺 yapan görevli her hac覺 aday覺n覺 tek tek kaydedecek ve akraba olanlar覺n akrabal覺k derecelerini mutlaka belirtecektir. 襤nternet üzerindeki Hac Kay覺t Formu’nda hacca gidecek kiinin kimlik, pasaport, uçu, adres, ev telefonu, cep telefonu (organizasyon ile ilgili bilgi ak覺覺 SMS ,k覺sa mesaj ile olaca覺ndan mutlaka kiiye ait telefon numaras覺 düzgün ekilde verilmelidir), e-posta ve dernek bilgileri doldurulacak, refakatçi veya birlikte seyahat etmek istedii kiinin kay覺t numaras覺 da belirtilecektir. Bu bilgilerdeki hatalardan dolay覺 oluabilecek aksakl覺klardan (vize al覺namamas覺 ve gruptan ayr覺lma gibi) Müavirliimiz sorumlu olmayacakt覺r.

 

 1. 襤nternet üzerinden kayd覺 yap覺lan hac覺 adaylar覺 “Kay覺t Formu“nu imzalad覺ktan sonra aa覺da aç覺klanan belgeler ile birlikte yine ayn覺 AT襤B Derneine 07 Temmuz 2017 tarihine kadar teslim edecektir.

 

 1. 2017 Hac Müracaat Formu’nu herhangi bir sebeple 07 Temmuz 2017 günü mesai saati bitimine kadar AT襤B Derneine gerekli evraklarla birlikte teslim etmeyen hac覺 adaylar覺n覺n müracaatlar覺 geçersiz say覺lacakt覺r. (Viyana Hac ve Umre 襤leri Yürütme Merkezi ile görüerek mazaretleri kabul edilen hac覺 adaylar覺 hariç).

 

 1. C. pasaportuna veya T.C. uyruklu olup yabanc覺 pasaporta sahip olanlar覺n haricinde hiçbir hac覺 aday覺na Suudi Arabistan Büyükelçilii taraf覺ndan vize verilmeyeceinden bu kiilerin müracaatlar覺 kabul edilmeyecektir.

 

 

 1. AT襤B DERNE襤NE TESL襤M ED襤LECEK BELGELER:

 

 1. Bölge Hac ve Umre Kay覺t Merkezi taraf覺ndan doldurulan “2017 Y覺l覺 Hac Kay覺t Formu”nun imzalanm覺 asl覺,

 

 1. Türk ve Türk kökenli Avusturya vatandalar覺 için en az 15 ubat 2018’ e kadar geçerlilii olan ve 3 bo vize sayfas覺 bulunan çipli pasaportun asl覺 ,

 

 1. En az 15 ubat 2018’e kadar geçerlilik süresi bulunan oturum kart覺n覺n (Aufenthalstitel) asl覺 ve 1 adet fotokopisi,

 

 1. Arka zemini beyaz renkli olan 2 adet vesikal覺k fotoraf (son 6 ayda cekilmi olmas覺 gerekmektedir ve arkas覺na mutlaka Ad覺-Soyad覺 ve Müracaat Formunun üzerinde bulunan kay覺t numaras覺 yaz覺lmal覺d覺r),

 

 1. Doktor taraf覺ndan imzalanm覺 ve kaelenmi Meningokokken A,C,W135,Y , Nimenrix Menveo  tipi Menenjit  ( Meningokokken ) a覺lar覺ndan birinin  yap覺ld覺覺n覺 gösteren sar覺 renkli a覺 karnesinin (IMPFBUCH - IMPFPASS) asl覺.

 

Not: Menenjit a覺s覺n覺n geçerlilik süresi iki ( 2 ) y覺ld覺r. Bu nedenle yap覺lmas覺n覺n üzerinden iki y覺l geçmi olan a覺 karnesinin yeniden yap覺lmas覺 gerekmektedir.

 

 1. Hac ücretinin tamam覺n覺n yat覺r覺ld覺覺na dair banka makbuzu.

 

Not: Annesinin veya babas覺n覺n pasaportuna kay覺tl覺 olan bütün çocuk yolcular, yeni doanlar da dahil olmak üzere kendilerine ait pasaportlar覺 ile kayda al覺narak pasaportlar覺n覺n asl覺 teslim edilecektir.

 

 1. BÖLGE HAC KAYIT MERKEZLER襤NCE YAPILACAK 襤LEMLER:

 

 1. Kay覺tlar sadece internet üzerinden hacc.at adresinden yap覺lacakt覺r.

 

 1. Kay覺tlar sadece yeni çipli pasaportlar ile yap覺lacakt覺r. Pasaportlar覺n asl覺 Hac ve Umre 襤leri Yürütme Merkezine ulat覺r覺lacakt覺r.

 

 1. Kay覺t yapt覺ran hac覺 aday覺, Suudi Arabistan hac artlar覺 gözönüde bulundurularak üçüncü ah覺slar覺n yard覺m覺 olmadan en az 5 km yürüyebilecek düzeyde olmal覺d覺r. Hac farizas覺n覺 yerine getirmesine engel olmayacak ekilde bedensel engeli bulunan hac覺 adaylar覺 mutlaka yanlar覺nda bir refakatçi götürülecektir. Refakatçisi olmayanlar覺n kayd覺 yap覺lmayacakt覺r. Yanl覺 beyan veya gözden kaçma suretiyle Suudi Arabistan’a organizasyonumuz ile giden bu tür sal覺k sorunu olanlar覺n sorumluluu kendilerine ait olacakt覺r.

 

 

 1. Kayd覺 yap覺lan hac覺 adaylar覺m覺z覺n evrak覺, “2017 Y覺l覺 Hac Kay覺t Formu” ile birlikte, AT襤B Dernei taraf覺ndan teslim al覺nacak, eksik evrak覺 bulunan müracaat sahiplerinin evrak覺 ise kesinlikle teslim al覺nmayacakt覺r (Viyana Hac ve Umre 襤leri Yürütme Merkezi ile görüerek mazaretleri kabul edilen hac覺 adaylar覺 hariç). Bu durumda, hac覺 aday覺n覺n müracaat belgeleri, kay覺t yapt覺rd覺覺 AT襤B Derneine iade edilecektir. Her hac覺 aday覺 için bir zarf aç覺lacak, istenilen belgeler zarf覺n içerisine konulacakt覺r. Zarf覺n üzerine hac覺 aday覺n覺n kay覺t numaras覺 ve ismi, refakatç覺n覺n kay覺t numaras覺 ve ismi, hangi seferi tercih ettii ve hangi Ataelik Bölgesi’nden kay覺t olduu yaz覺lacakt覺r.

 

 

 1. HAC SEFERLER襤:

 

Hac覺 adaylar覺m覺z Viyana, Münih yada Salzburg ve 襤stanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen havalimanlar覺ndan uçurulacakt覺r. Ancak uçular gerekli ve zorunlu hallerde Müracaat Formu’nda belirtilen havaliman覺 d覺覺ndaki havalimanlar覺na da planlanabilecektir.

 

Hac覺 adaylar覺m覺za farkl覺 hizmet seçenekleri sunabilmek maksad覺 ile aa覺da belirtilen ekillerde hac organizasyonlar覺 düzenlenecektir.

 

 1. Oda Tercihli Konaklama: 2-3 ve 4 kiilik odalarda konaklama olacakt覺r Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziye’de veya Büyük Harem’e en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak program覺na uygun olarak konaklama yapt覺r覺lacakt覺r. Ayr覺ca, ’’K覺sa Süreli Tip’’ hac organizasyonu da bu çerçevede deerlendirilecektir. Sabah kahvalt覺s覺 ve akam yemei olmak üzere 2 öün yemek tabldot usulüyle ikram edilecektir.

 

 

 

 

 1. UÇU EK襤LLER襤M襤Z:

 

 1. Direkt Tip Uçular:

Uçaa gidite sadece Avusturya’dan binecek ve dönüte yine sadece Avusturya’da inecek hac覺 adaylar覺m覺z bu uçu eklini seçeceklerdir. Ancak, IATA (uluslararas覺 sivil havac覺l覺k kurumu) kurallar覺 gereince bulunduumuz ülke Avusturya’dan Suud Havayollar覺 ve Avusturya Havayollar覺 d覺覺ndaki uçak irketleri (Türk Hava Yollar覺 gibi), Avusturya’dan direkt uçu yapamad覺klar覺 için bu irketler 2. bir ülkeye ini-kalk覺 yapmak zorunda olduklar覺ndan dolay覺 uçular aktarmal覺 olacakt覺r.

 

 1. Balant覺l覺 Tip Uçular :

Bu uçu ekli Türkiye’de bulunan akrabalar覺 ile birlikte gitmek isteyen hac覺 adaylar覺m覺z içindir, hac覺 adaylar覺m覺z覺n güzergahlar覺: Avusturya – Türkiye (襤stanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen Havaliman覺) – Suudi Arabistan / Suudi Arabistan – Türkiye (襤stanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen Havaliman覺) – Avusturya eklinde olacakt覺r.

 

 1. Dönüü Aç覺k Tip Uçular:

Gidite uçaa Avusturya’dan binen ve Hac ibadetini yerine getirdikten sonra dönüte Türkiye’de kalacak olan hac覺 adaylar覺m覺z bu uçu eklini tercih edeceklerdir. Bu hac覺 adaylar覺m覺z覺n biletlerinin 襤stanbul - Avusturya dönüleri aç覺k olacakt覺r. Bilet kesim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde dönüleri ile ilgili rezervasyonlar覺n覺 kendileri yapt覺racaklar ve bilet okeylerini uçutan en az 72 saat önce havalimanlar覺nda bulunan THY bürolar覺 (Seyahat acentalar覺ndan deil) ile irtibat kurarak teyit ettireceklerdir. Bilet kesim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde kullan覺lmayan biletler geçerliliini yitirecek ve herhangi bir iade yap覺lmayacakt覺r.

 

 

 1. 襤stanbul’dan Tip Uçular:

Avusturya oturumu bulunup, Türkiye´de ikamet eden vatandalar覺m覺z (emekli vs.), uçaa sadece 襤stanbul Havaliman覺ndan binip dönüte yine sadece 襤stanbul Havaliman覺nda ineceklerdir. Bu uçu tipini seçen hac覺 adaylar覺n覺n gidite veya dönüte Avusturya balant覺lar覺 bulunmamaktad覺r.

 

 1. K覺sa Süreli Tip Uçular:

“K覺sa Süreli Tip” hac organizasyonunu tercih eden hac覺 adaylar覺m覺z sadece Viyana havaliman覺ndan uçacaklar ve ayn覺 havaliman覺na döneceklerdir. Viyana havaliman覺na kendi imkanlar覺 ile gidecekler ve yine Viyana havaliman覺ndan kendi imkanlar覺 ile döneceklerdir. Bu uçu tipinde kontenjan s覺n覺rl覺 olduundan müracaat tarihi s覺ras覺na göre kay覺t yapt覺ran kiiler s覺ra ile kabul edilecek yedekte kalanlar ise, yer aç覺lmas覺 durumunda kesin kay覺t yapt覺racaklard覺r.

 

 

 1. PARAYA 襤L襤K襤N 襤LEMLER:

 

Hac覺 adaylar覺m覺z覺n hac ücretlerinin tahsili aa覺da belirtildii ekilde olacakt覺r:

 

 1. Hac Ön kay覺t ve Kesin ücreti, mutlaka internette örnei bulunan havale formuna uygun ekilde doldurularak yat覺r覺lacakt覺r. (Her havale formu sadece bir kiiye ait olup, ayn覺 belge ile birden fazla kii için ödeme yap覺lmayacakt覺r.).

 

 

 

 1. Hac ücretini yat覺rd覺ktan sonra vefat edenler;

 

a-) Avusturya’da vefat edenlerin paralar覺, o tarihe kadar yap覺lan masraflar覺n kar覺l覺覺 kesildikten

      sonra bakiyesi kanuni varislerine iade edilecektir.

 

b-) Suudi  Arabistan’da  vefat  edenler ile ilgili olarak, ilgili havayolu irketinden  dönü  bileti  iadesi al覺nd覺覺 takdirde sadece bu mebla kanuni varislerine iade edilecektir. Ayr覺ca vefat  edenin  üzerinden ç覺kan  deerli  eyalar覺  ile  paralar覺  organizasyonumuza  intikal  ettii  takdirde  kanuni mirsaç覺lar覺na teslim edilecektir.

 

 1. Hac kay覺tlar覺 esnas覺nda dernekler hac覺 adaylar覺m覺z覺n ödeyecekleri ücretlerden herhangi bir kesinti yapmayacaklar ve kay覺t ilemleri için ayr覺ca bir ücret almayacaklard覺r. Hac Organizasyonu’nun tamamlanmas覺ndan sonra, derneklere, bildirecekleri banka hesab覺na yapt覺klar覺 müteferrik harcamalara kar覺l覺k olmak üzere her hac覺 aday覺 için 10,- Euro havale edilecektir.

 

 

Hac Tercihi

 

Fiyat覺 ( Kurban Bedeli Dahil)

Normal ve K覺sa Süreli

2 Kiilik Oda Tip

 

HENÜZ AÇIKLANMADI

 

Normal ve K覺sa Süreli

3 Kiilik Oda Tip

HENÜZ AÇIKLANMADI

 

Normal ve K覺sa Süreli

4 Kiilik Oda Tip

HENÜZ AÇIKLANMADI

Türkiye’den Normal ve K覺sa Süreli

2 Kiilik Oda Tip

HENÜZ AÇIKLANMADI

Türkiye’den Normal ve K覺sa Süreli

3 Kiilik Oda Tip

.- €

Türkiye’den Normal ve K覺sa Süreli

4 Kiilik Oda Tip

.- €

 

* Dönüü aç覺k bilet 100.- € fark al覺nmaktad覺r.

 

 

 1. ÖN KAYIT VE KES襤N KAYIT SONUNDA VAZGEÇENLER襤N DURUMU:

 

 1. Ön kay覺t ücretini yapt覺rd覺ktan sonra kesin kayd覺n覺 yapt覺rmadan vazgeçenlerden müteferrik masraflar kar覺l覺覺 150,- Avro kesilerek bakiye kalan mebla hac覺 adaylar覺n覺n bildirecekleri banka hesab覺na iade edilecektir.

 

 1. Kesin kay覺t ücretini yat覺rd覺ktan sonra çeitli sebepler ile hacca gidemeyenlerin yat覺rm覺 olduklar覺 hac ücretleri, uçulara 2 hafta kala (kesin kay覺tlar覺n balad覺覺 tarihten uçua 14 gün kalana kadar) hacca gitmekten vazgeçtiklerini bildiren dilekçenin Hac ve Umre 襤leri Yürütme Merkezi Viyana’ya ulamas覺 halinde, yat覺rd覺klar覺 mebladan yap覺lan planlamalar, rezervasyonlar覺n iptali ve müteferrik harcamalar kar覺l覺覺nda 250,- Avro, ayet kendilerine malzeme gönderilmi ise malzeme ücreti olarak  100,- Avro olmak üzere toplam 350,- Avro kesildikten sonra kalan mebla bildirilen banka hesab覺na iade edilecektir. (Gönderilen malzemenin iadesi sözkonusu deildir.)

 

 1. Vizesi al覺n覺p, uçak bileti kesilmi ve otel masraflar覺 da organizasyonumuzca ödendikten sonra vazgeçenlerden ise (uçuun balamas覺na 14 gün kaladan uçaca覺 güne kadar ki süre içerisinde) vazgeçtiklerini bildiren dilekçenin Hac ve Umre 襤leri Yürütme Merkezi Viyana’ya ulamas覺 halinde, yat覺rd覺klar覺 mebladan 500,- Avro ayet kendilerine malzeme gönderilmi ise malzeme ücreti olarak 100,- Avro olmak üzere toplam 600 Avro kesildikten sonra kalan mebla bildirilen banka hesab覺na iade edilecektir.

 

 1. SEM襤NERLER:

 

Hac ibadetinin yap覺ld覺覺 yerin iklim artlar覺, milyonlara varan insanlar覺n hac menasikini ayn覺 zaman ve mekanda yapma zorunluluu, dil yetersizlii ve benzeri sebeplerden dolay覺 organizasyonumuz ile hacca gidecek olan hac覺 adaylar覺m覺z覺n ve bunlara rehberlik yapacak görevlilerin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

 

Bu itibarla;

 

 1. Din Hizmetleri Ataelikleri hizmet bölgelerinde organizasyonumuz ile ilgili konularda din görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenleyeceklerdir.

 

 1. Din görevlilerimiz de hac organizasyonumuzun dini bak覺mdan daha anlaml覺, feyizli, organize bak覺m覺ndan daha sal覺kl覺 ve düzenli yürümesi aç覺s覺ndan hac覺 adaylar覺m覺z için de hac seyahati balamadan önce en az 3 bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir. Ayr覺ca, Din Hizmetleri Ataelikleri hizmet bölgelerinde bütün hac覺 adaylar覺 için de genel bir bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir.

 

 1. Uygulanacak programlar覺n tarihleri ve yerleri uygun bir ekilde hac覺 adaylar覺m覺za duyurulacakt覺r. Ayr覺ca Din Hizmetleri Ataeliklerimizce hacc@atib.at mailine seminer tarihleri bilgi olarak gönderildii takdirde atib.at adresinden seminerler ile ilgili bilgiler al覺nabilecektir.

 

 1. HACI ADAYLARIMIZA VER襤LECEK H襤ZMETLER VE MALZEMELER:

 

 1. T.C Viyana Büyükelçilii Din Hizmetleri Müavirliince verilecek Hizmetler:

 

a). Suudi Arabistan Büyükelçiliindeki vize ilemleri tamamlanacakt覺r.

b). Suudi Arabistan’a gidi-dönü uçak biletleri temin edilecektir.

c). Hac覺 adaylar覺m覺z için yeteri kadar liyakatli bay ve bayan din görevlisi görevlendirilecektir.

d). Hac覺 adaylar覺m覺z覺n paralar覺n覺n çal覺nmas覺 ve kaybolmas覺 ihtimaline kar覺 tedbir olmak üzere Mekke ve Medine’de “Emanet Hesab覺” hizmeti verilecektir.

e). Suudi Arabistan’ca verilecek hizmet bedelleri ödenecektir.

 

 

 1. Diyanet 襤leri Bakanl覺覺’nca Verilen Hizmetler:

 

a). Mekke ve Medine’de kalacaklar覺 binalar kiralanacakt覺r.

b). Suudi Arabistan’da, ehirleraras覺 ve meair intikalleri ile Mekke ve Medine’deki ziyaret yerleri için otobüsler kiralanacakt覺r.

c). Mekke ve Medine’de Haremeyn-i erifeyn’e 1 km. mesafeden daha uzak yerlerde kiralanan binalar için servis otobüsleri temin edilecektir.

d). Arafat ve Mina için say覺s覺 ve içerii bilahare belirlenecek olan kumanya ve yemek verilecektir,

e). Bütün hac覺 adaylar覺m覺za Mekke ve Medine’de hac boyunca tabldot usulü sabah kahvalt覺s覺 ve akam yemei verilecektir.

f). Mekke ve Medine’de verilen ücretsiz sal覺k hizmetlerinden (ilaç, sal覺k oca覺, hastane, ambulans vs.) bütün hac覺 adaylar覺m覺z yararlanacakt覺r.

g). Kesin kay覺t ücretiyle beraber kurban ücretini ödeyen hac覺 adaylar覺m覺z için Suudi Arabistan’da hac kurban覺 kesilecektir.

 

 

 1. V襤ZE 襤LEMLER襤:

 

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçilii Din Hizmetleri Müavirlii’nce, geçen y覺llarda olduu gibi, bu y覺l da Hac vizeleri Suudi Arabistan Krall覺覺’n覺n Viyana Büyükelçilii’nden al覺nacakt覺r.

 

Vizelerin verilmesinde hac覺 adaylar覺m覺z覺n  Avusturya oturumlar覺n覺n geçerlilii, sar覺 a覺 defterinin geçerlilii ile Suudi Arabistan Büyükelçililii’nin k覺staslar覺 belirleyici olduundan, al覺namayan vizelerden Müavirliimiz sorumlu deildir.

 

 1. ÇE襤TL襤 KONULAR:

 

 1. Organizasyonumuz ile hacca gidecek hac覺 adaylar覺m覺z, Suudi Arabistan’a indii andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Diyanet 襤leri Bakanl覺覺 Hac Organizasyonu’na dahil olacaklard覺r. Türkiye’den gelen hac覺 adaylar覺na Diyanet 襤leri Bakanl覺覺nca verilen hizmetlerin (Sal覺k, kay覺p, kar覺lama, irat, Arafat, Mina, Müzdelife hizmetleri v.b.) tamam覺ndan, organizasyonumuz ile hacca gidecek hac覺 adaylar覺 da yararlanacaklard覺r.
 2. Hac覺 adaylar覺m覺z覺n paralar覺n覺n çal覺nmas覺 ve kaybolmas覺 ihtimaline kar覺 tedbir olmak üzere, geçtiimiz y覺llarda olduu gibi bu y覺l da “Emanet Hesab覺” uygulamas覺na devam edilecektir.

 

Bu çerçevede;

 

a). “Emanet Hesab覺” uygulamas覺ndan yararlanmak isteyen hac覺 adaylar覺m覺z, Müavirliimizce gönderilen “Emanet Hesab覺 Havale Formu” ile ilgili hesaba istedikleri mebla覺 11 Austos 2017 Cuma gününe kadar havale edebileceklerdir.

 

b). Bu hesaba para yat覺ranlar; Suudi Arabistan’da Müavirliimiz denetiminde aç覺lacak olan Muhasebe Bürolar覺ndan, saat 09:00-19:00 aras覺 yat覺rd覺klar覺 Avro kar覺l覺覺 (cari döviz kuru üzerinden) sadece Suudi Arabistan Riyali alabileceklerdir.

 

c). Kalan paralar覺 ise, hac覺lar覺m覺z覺n tamam覺n覺n Avusturya’ya dönülerinin tamamlanmas覺ndan sonra yaz覺l覺 olarak bildirecekleri banka hesaplar覺na Avro olarak havale edilecektir.

 

 • Hac覺 adaylar覺m覺z覺n pasaportu, uçak bileti ve kalan dier evrak覺 uçutan önce hac覺 adaylar覺m覺z覺n bizzat kendilerine grup din görevlisi taraf覺ndan havaliman覺nda teslim edilecektir. Hac Organizasyonumuz bir seyahat acantesi konumunda deildir.

 

 1. Suudi Arabistan mahalli kurulular覺ndan veya uçak irketlerinden kaynaklanabilecek olumsuzluklardan Müavirliimiz sorumlu deildir.

 

襤RT襤BAT B襤LG襤LER襤 :

 

Organizasyonumuz ile ilgili ivedi konular veya uygulamada doabilecek tereddütler için aa覺daki bilgilerden yararlanarak gerekli irtibat salanabilecektir.

 

 

HABERLEME ADRES襤:

AT襤B Hac ve Umre 襤leri Yürütme Merkezi

Sonleithnergasse. 20, 1100- Wien

Telefon           : 00 43 1 – 334 62 80 191 - 400

Faks                : 00 43 1 – 334 65 41

襤nternet           : www.hacc.at

E-Posta           : hac@atib.at

 

 

HAC ÜCRET襤N襤N HAVALE ED襤LMES襤  GEREKEN HESAP NUMARASI:

Al覺c覺    :          Din Hizmetleri Müavirlii

Banka :          Vak覺fbank 襤nt AG. – Wien

IBAN:            AT04 1969 0000 0012 0634

BIC    :           TVBAATWW

 

Folgende Felder wurden nicht ausgef羹llt. Bitte Ausf羹llen

  
    
 
 

 

   
   
   

Bitte folgende Fehler Korrigieren